06-10321082   moniquetunnissen@gmail.com

WAt doe ik

Beweging is de basis voor balans


Tijdens de trainingen besteed ik onder andere aandacht aan reflexen, oogmotoriek, beelddenken en de psycho-motoriek. Dit zijn basiselementen om je als kind goed te kunnen ontwikkelen. Voor een goede start van de begeleiding is het van belang dit goed in beeld te hebben. Dan kan ik aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en concreet aan de slag met de gestelde hulpvraag.

Reflexen:

Elk kind wordt geboren met een primitieve reflexen. De reflexen van een pasgeboren baby zijn nodig om te overleven, maar vormen ook een belangrijk vertrekpunt voor het latere functioneren. Kinderen met gedragsproblemen, coördinatie problemen of specifieke leerproblemen hebben als baby vaak niet de verschillende stadia van vroege ontwikkeling goed doorlopen. Al het leren is namelijk op een bepaalde manier verbonden aan het functioneren van het motorische systeem. Het is dus belangrijk om eerst te kijken of de reflexen goed geïntergreerd zijn.

Elk kind leert vanuit beweging.

Oogmotoriek:

De oogmotoriek en de oogsamenwerking moet goed ontwikkeld zijn. Anders wordt het lastig op op de lijn te lezen/schrijven of van het (digi) bord naar het schrift te focussen. Doormiddel van visuele screening kan ik dit in beeld brengen. Mocht het nodig zijn, dan zijn er leuke oogoefeningen om de oogmotoriek en -samenwerking te verbeteren.

Wanneer de balans verstoord is, wordt dit zichtbaar in gedrag wat het kind laat zien, en kan het invloed hebben op leren en concentreren op school.

Beelddenken:

Onze hersenen bestaan uit een linker- en rechterhelft. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Als baby ontwikkel je de rechterhersenhelft, daar waar o.a. muziek, kleur, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht en verbeelding zich bevinden. Naar mate het kind ouder wordt gaat het steeds meer verbindingen maken tussen de twee hersenhelften. In de linkerhersenhelft bevindt zich o.a. taal, volgorde, nummers en logica. Op een leeftijd van ongeveer 10 jaar zijn deze verbindingen voldoende gerijpt.  Soms blijft de rechterhersenhelft dominant, we noemen je dan een beelddenker. Met behulp van het wereldspel kan ik dit onderzoeken.

Door te doen ervaart het kind, en door het koppelen van eerder opgedane kennis groeit het kind op sociaal, emotioneel en intellectueel gebied.

Psycho-motoriek:

Psychomotoriek heeft letterlijk te maken met de verbinding tussen het lijf(motoriek) en het brein (psyche). Het brein stuurt het lichaam aan, en de manier waarop het lijf functioneert heeft invloed op het functioneren van het brein zowel bij gedrag als bij leren. Wanneer een kind:

  • moeite heeft met het reguleren van emoties (boos,bang)
  • last heeft van faalangst
  • weinig zelfvertrouwen heeft
  • zich druk of juist teruggetrokken gedraagt
  • moeilijk kan concentreren
  • leerproblemen heeft op school
  • gevoelig reageert op de omgeving

is het fijn om met behulp van beweging en spel verandering in het denken, voelen en doen tot stand te brengen. Het kind krijgt hierdoor de bevestiging dat het alle eigenschappen en kwaliteiten in zich heeft om zichzelf te zijn waardoor het steviger in de schoenen komt te staan en zelf ontdekt hoe het beter kan omgaan met problemen die het tegenkomt. Als psychomotorisch Kindercoach maak ik in de begeleiding gebruik van creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen.

Beweging zorgt ervoor dat het brein en het lichaam zich met elkaar verbinden en het kind zowel emotioneel, sociaal en cognitief in balans is.

JaMaRa rekencoach:

JaMaRa is een unieke rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

  • Hoeveelheids- en getalbegrip
  • Getalstructuur
  • Automatiseringsvaardigheden

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgende stap. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.  

Zintuiglijk leren ondersteunt het cognitieve leren.